Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Prevádzkovateľ stránky zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

  1. Dotknutá osoba – kupujúci, prevádzkovateľ Mgr. Ján Andreja ,  www.silvadesign.eu so sídlom Dukelská 1091/10, 958 01 , Partizánke v zastúpení konateľom spoločnosti – Mgr.Ján Andreja

  2. Zoznam spracovávaných osobných údajov : meno, priezvisko, ulica a číslo, PSČ, mesto, email, telefónny kontakt, v prípade ,že sa jedná o právnické osoby – názov spoločnosti, IČO, DIČ, DIČDPH.

  3. Účely spracúvania osobných údajov: spracovanie objednávky, vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky, plnenie zmluvy, doručenie objednávky,spätná väzba od zákazníka – hodnotenie spokojnosti. Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

  4. Príjemcovia – príjemcom osobných údajov je

  a) prevádzkovateľ – Mgr Ján Andreja. , www.silvadesign.eu   so sídlom Dukelská 1091/10, 958 01 , Partizánske

  b) účtovníčka, účtovnícka firma 

  5. Právny základ spracúvania osobných údajov:

  a) Spracúvanie osobných údajov (meno, priezvisko, názov spoločnosti, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto) je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Predovšetkým podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

  b) Spracúvanie osobných údajov (email, telefónny kontakt) je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

  6. Doba uchovávania osobných údajov – Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našej spoločnosti alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou poskytovanou na výrobky alebo služby našej spoločnosti, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

  7. Dotknutá osoba dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Práva dotknutej osoby upravuje kapitola 3 GDPR. Ide napr. o právo podať sťažnosť dozornému orgánu, o práva namietať proti spracúvaniu, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo na opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť údajov. Zákazník dáva súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov vyplnených pri registrácii alebo objednávke v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas dáva zákazník na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať